ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 บทความวิชาการ การสอนภาษาอังกฤษและการพัฒนาที่ยั่งยืน: เส้นขนานที่บรรจบ
การอ้างอิง
วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 142-159
2 2560 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การแปล 1
การอ้างอิง
ทุนสาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 2558 งานวิจัย Content and Language Integrated Learning Approach: A Resolution for Developing English Communication Ability of EFL Learners
การอ้างอิง
The International English Language Teaching 2015 Conference, Bayview Hotel, Penang ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
4 2558 บทความวิจัย Utilization of ContentTheme-Based Instruction: An overhaul of English language learning for non-native English learners
การอ้างอิง
International Journal of English Language Education, 3(1), 115-126. http://dx.doi.org/10.5296/ijele.v3il.6786 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 2558 บทความวิจัย English Communication Ability Development through the CLIL Course
การอ้างอิง
NIDA Journal of Language and Communication, 20(25). 63-97 ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
6 2558 บทความวิชาการ Applying CLIL to English language teaching in Thailand: Issues and challenges
การอ้างอิง
Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 8(2), 237-254. doi:10.5294/laclil.2015.8.2.8
7 2554 งานวิจัย Effectiveness of ContentBased Instruction on Tertiary Students’ Reading Comprehension Skill Improvement
การอ้างอิง
Teaching English Creatively: From Theory and Research to Classroom Best Practice, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 2551 งานวิจัย Orientation and Attitudes of Thai Vocational Students toward the English Language and Learning English
การอ้างอิง
National Conference on Skills & Competencies in Education 2008, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia