แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. (English as an International Language) Chulalongkorn University 2558
M.Ed. (TESOL) Universiti Sains Malaysia 2551
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2545
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สุโขทัยธรรมาธิราช 2558

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2559

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  Course development; assessment and evaluation; academic writing

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  The International English Language Teaching 2015 Conference, Bayview Hotel, Penang ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
  Teaching English Creatively: From Theory and Research to Classroom Best Practice, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  National Conference on Skills & Competencies in Education 2008, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia
บทความวิจัย
  International Journal of English Language Education, 3(1), 115-126. http://dx.doi.org/10.5296/ijele.v3il.6786 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  NIDA Journal of Language and Communication, 20(25). 63-97 ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
บทความวิชาการ
  วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 142-159
  Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 8(2), 237-254. doi:10.5294/laclil.2015.8.2.8
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  ทุนสาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ