ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Ph.D. (English as an International Language)
Graduate School
Chulalongkorn University
ปี/Year 2558 ( 2015 )
Thesis The Development of a Content and Language Integrated Learning Course to Enhance Cultural Awareness and English Communication Ability of Thai Undergraduates in an International Program
ปริญญาโท M.Ed. (TESOL)
School of Educational Studies
Universiti Sains Malaysia
ปี/Year 2551 ( 2008 )
Thesis Orientation and Attitudes of Thai Vocational Students towards Learning English and English Language
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี/Year 2545 ( 2002 )
Thesis ทัศนคติของคนไทยในวัยรุ่นต่อการรักษาพรมจรรย์ก่อนแต่งงาน
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตร์
สุโขทัยธรรมาธิราช
ปี/Year 2558 ( 2015 )
Thesis