ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
สาขา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (การจัดการ)
ประเภทบุคลากร พนักงานพิเศษ  
  อาจารย์ชาวไทย  
หมายเลขโทรศัพท์ 1605  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 091-7989362  
ห้องทำงาน