แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก ธีรพร ทองขะโชค และชีวนันท์ คุณพิทักษ์. (2564). คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สายฝน ไชยศรี ปาริชาต จันทร์ศรีบุตรและวลัยลักษณ์ รัตนวงศ์. (2560). รูปแบบสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
  วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ สายฝน ไชยศรีและปาริชาต จันทร์ศรีบุตร. (2560). ผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 308 บาทของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
บทความวิจัย
  วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์, สายฝน ไชยศรี และ ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร (2561). “ทิศทางผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา,” วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 9(2),
บทความวิชาการ
  วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์. (2562). วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้, ไตรมาส 4, น. 22. (วารสารในส่วนราชการ สำนักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน)
  -
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -
การนำเสนอผลงาน
  วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก ธีรพร ทองขะโชค และชีวนันท์ คุณพิทักษ์. การประชุมระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564. ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก ธีรพร ทองขะโชค และชีวนันท์ คุณพิทักษ์. (2564). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9, (หน้า 2-8) วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์