ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.อนินทร์  พุฒิโชติ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
สาขา สาขาประวัติศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1617  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-4616-4228  
ห้องทำงาน