แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. อนินทร์  พุฒิโชติ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หัวข้อที่สนใจ
  ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  วารสารไทยศึกษา, 10, (2), 117-154.
บทความวิชาการ
  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, 10, (2), 239-251.
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 6, (2), 199-226.