ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์  ขุนพล 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์  
สาขา สาขานิเทศศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1261/1004  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-6338-5476  
ห้องทำงาน