ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปริญญ์  ขวัญเรียง 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์  
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1204  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0982527347  
ห้องทำงาน 13232