ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  สุวรรณแข 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์  
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. in Child Development Texas Woman’s University(Information Literacy), Denton, USA. ( specialization : Information literacy, Family Literacy, Parental-Child Reading) (2555)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1205  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0809656537  
ห้องทำงาน 13231