ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ยศธร  ทวีพล 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
สาขา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION (PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1664  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน ห้องพักอาจารย์ 13531