แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ยศธร  ทวีพล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2563
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556
รัฐประศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

หัวข้อที่สนใจ
  นโยบายสาธารณะ การวิจัยนโยบาย นโยบายศาสตร์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  วิชารัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น - วิชาทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ - วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน - วิชาทฤษฏีองค์การ - วิชาสถิติสำหรับนักปกครองท้องถิ่น -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  ศุภการ สิริไพศาล และ ยศธร ทวีพล. 2559. การปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ยศธร ทวีพล. 2559. การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  ศุภการ สิริไพศาล. และ ยศธร ทวีพล. 2561. การปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 11(1), 105-112.
  ยศธร ทวีพล. 2560. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 15(1), 109-124.
  ยศธร ทวีพล. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. และกมลพร สอนศรี. 2560. คุณลักษณะประชาธิปไตยท้องถิ่นของประชาชนในรอบสองทศวรรษของการกระจายอำนาจ : พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 10(2), 167-175.
  ยศธร ทวีพล และณัฐกริช เปาอินทร์. 2557. แรงจูงใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล กรณีศึกษา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9(1), 21 – 41
บทความวิชาการ
  ยศธร ทวีพล. บุรัสกร โตรัตน์. และ นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. 2562. ภาษีการพนันกับการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา เขตการปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 10(2), 117-132.
  ยศธร ทวีพล. 2562 . บทวิพากษ์: ตัวแบบสถาบันและมุมมองจากบนสู่ล่างของนโยบายสาธารณะ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 6(1), 1-22.
  ยศธร ทวีพล. กมลพร สอนศรี. รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และ โชคชัย สุทธาเวศ. 2561. การกำหนดการตัดสินใจเชิงนโยบายของประชาชน ข้าราชการ และนักการเมือง : บทเรียนจากนโยบายการกระจายอำนาจของไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 11(1), 221-229.
  ยศธร ทวีพล. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และ นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. 2561. ระบบการคลังท้องถิ่นญี่ปุ่น : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว. วารสารญี่ปุ่นศึกษา. 35(1), 60-79.
  ยศธร ทวีพล. ศิริพร แย้มนิล. กมลพร สอนศรี และ นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. 2560. การจัดการ ทุนมนุษย์ยุคสื่อสังคมออนไลน์. Journal of Human Resource intelligence. 12(2),64-79.
  ยศธร ทวีพล. กมลพร สอนศรี. รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และ โชคชัย สุทธาเวศ. 2559. พัฒนาการแห่งศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงการบริหารแยกออกจากการเมืองสู่การจัดการปกครองแนวใหม่ : บทวิเคราะห์ตามกลยุทธ์ Accumulative Model. วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง. 7(3), 211-231.
  ยศธร ทวีพล. 2559. การสังเคราะห์สถานภาพความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจในรอบสองทศวรรษ : ข้อเสนอแนะสู่การศึกษาในบริบทของสังคมไทย. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 3(2), 98-128.
อื่น ๆ
  Taweephon, Y., Dhirathiti, N. S. & Amornsiriphong, S. 2017. Book Review : Wohlers, T., & Bernie, L. (2016). Setting Sail Into the Age of Digital Local Government : Trends and Best Practices. Asia-Pacific Social Science Review. 17(2), 335–336.
การนำเสนอผลงาน
  ยศธร ทวีพล. 2558. แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 1st National and International Conference on Administration and Management. 30 มกราคม 2558. ณ KU Home กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.