ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน  
สาขา -  
การศึกษา ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master Degree of Sciences (Management of Information Technology)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน  
หมายเลขโทรศัพท์ 1100  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9976-7711  
ห้องทำงาน 13412