แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล  ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2550
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2542

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
ที่ปรึกษา
  คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลจังหวัดชายแดนใต้ของ ศอบต 2554
วิทยากร
  วิทยากรสอนการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ การใช้โปรแกรม microsoft office 2546
ตำแหน่งงาน
  หัวหน้าสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาชีพ(คอมพิวเตอร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา จังหวัดยะลา 2545
  เจ้าหน้าที่งานสื่อการสอน สำน้กวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2544

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ระบบฐานข้อมูล
  การพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา สารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2561 2561
  คณิตศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ ปี 2557,2558,2559 2557
  อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา สำนักงานอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2556 2556

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
อื่น ๆ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ