ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขา สาขาภาษาไทย  
การศึกษา ปริญญาเอก
อ.ด. (ภาษาไทย,สายวรรณคดีไทย)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1321  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0810093639  
ห้องทำงาน