ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ พัชราภรณ์  นิลอุบล 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันออก  
สาขา สาขาภาษาญี่ปุ่น  
การศึกษา ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1374  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน 1374