แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  พัชราภรณ์  นิลอุบล 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ญี่ปุ่นศึกษา

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 1 ภาษาญี่ปุ่น 2 คันจิศึกษา การอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่าน การอ่านเชิงวิจารณ์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  คุณัชญ์ สมชนะกิจ, ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น และพัชราภรณ์ นิลอุบล. (2561). "กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้อักษรคันจิในชั้นเรียนตามแนวคิดของบลูม," อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12(3), 161-186.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  พัชราภรณ์ นิลอุบล. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110223 การอ่านเพื่อความเข้าใจ. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยสลัยทักษิณ.
  พัชราภรณ์ นิลอุบล. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0110311 วัฒนธรรมญี่ปุ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.