ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขา สาขาภาษาไทย  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทศึกษา)
ประเภทบุคลากร พนักงานพิเศษ  
  อาจารย์ชาวไทย  
หมายเลขโทรศัพท์ 1313  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9870-6212  
ห้องทำงาน