ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
สาขา สาขาสังคมศึกษา  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) พัฒนศึกษา
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1611  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-6682-1717  
ห้องทำงาน 1637