แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรไทย  ศิริสาธิตกิจ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศบ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศบ.) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559
ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศบ.) วิชาเอกการหนังสือพิมพ์ วิชาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  สังคมวิทยา ,รัฐศาสตร์ ,วัฒนธรรมศึกษา
หัวข้อที่สนใจ
  การพัฒนา ชุมชน สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี -
การสอนระดับปริญญาตรี
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, หมวดศึกษาทั่วไป วิทยาลัยตาปี, หมวดศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิชาการ
  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.ปีที่ 20: 13- 44.
  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.ปีที่ 20 :5-3
อื่น ๆ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา