ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  ภัทรนาวิก 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขา สาขาภาษาไทย  
การศึกษา ปริญญาเอก
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  
  สาย ก  
หมายเลขโทรศัพท์ 1312  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-6621-5750  
ห้องทำงาน