ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรียัน  สาแล๊ะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันออก  
สาขา สาขาภาษามลายู  
การศึกษา ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  
  สาย ก  
หมายเลขโทรศัพท์ 1318  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-3168-8087  
ห้องทำงาน 1318