ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์  
สาขา สาขานิเทศศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาโท
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ( การสื่อสารมวลชน )
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1260  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1597-2409  
ห้องทำงาน