ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
สาขา สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน  
การศึกษา ปริญญาเอก
ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ /1612  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-5891-1758  
ห้องทำงาน -