แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2537

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาเอก
  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร -
คณบดี
  คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ -
รองคณบดี
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  พัฒนาชุมชน สังคมวิทยาการพัฒนา
หัวข้อที่สนใจ
  ชุมชน อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ การพัฒนา

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา การพัฒนาชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา อัตลักษณ์ชุมชนและสังคมท้องถิ่น การจัดทรัพยากรชุมชน -
การสอนระดับปริญญาโท
  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม อัตลักษณ์สังคมไทย -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  Songkhla: Thaksin University with Support from United States Agency for International Development (USAID)
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  Songkhla : Thaksin University with Support from United States Agency for International Development (USAID).
  กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  Songkhla: Thaksin University with Support from United States Agency for International Development (USAID)
  -
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  วารสารปาริชาต. 27(1 เมษายน-กันยายน 2557) : 26-43
บทความวิชาการ
  วารสารปาริชาต. 27(2 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) : 10-23
  วารสารปาริชาต. 28(1 เมษายน-กันยายน 2558) : 136-155
  15-16 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15-16 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วารสารปาริชาต 27(1 เมษายน-กันยายน 2557) : 128-143
  วารสารปาริชาต. 27(1 เมษายน-กันยายน 2557) : 26-43
  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 26(1, เมษายน-กันยายน 2556) : 30-73
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ . 8(1,เมษายน-กันยายน 2556) : 1-25
  บทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(2 ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555) : 13-34
  วารสารปาริชาต. 24(2 มีนาคม-กันยายน 2555) : 11-30
  บทความวิจัยนำเสนอเวทีประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2555. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4(1 เมษายน-กันยายน 2552) : 21-58
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 3(1 เมษายน-กันยายน) : 166-184
  Paper Presentation on Folklore International Conference. August 28-30, 2007. Songkhla : Thaksin University
หนังสือ
  พิมพ์ครั้งที่ 2 สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
อื่น ๆ
  สงขลา : สำนักพิมพ์ทุ่งดอกไม้. กวีนิพนธ์