ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ฐากร  สิทธิโชค 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
สาขา สาขาสังคมศึกษา  
การศึกษา ปริญญาเอก
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา)
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1600  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9771-1939  
ห้องทำงาน 1600 1611