แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ฐากร  สิทธิโชค 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) ศิลปากร 2559
กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
ค.บ. ( สังคมศึกษา ) สถาบันราชภัฏสงขลา 2540
น.บ. ( นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2539

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  สังคมศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
หัวข้อที่สนใจ
  ด้านสังคมศึกษา

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา1 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 สัมมนาสังคมศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยทางสังคมศึกษา วิถีชีวิตไทย ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย การเมืองการปกครองไทย หลักรัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายรัฐธรรมนูญ -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ และนำเสนอในการวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  กระทรวงศึกษาธิการ : กรุงเทพ ฯ
  วช.
บทความวิจัย
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บทความวิชาการ
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 )
หนังสือ
  -
ตำรา
  -
  สงขลา : บริษัทนำศิลป์โฆษณา
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  -