ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.จำรูญ  ศรีชัยชนะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
สาขา สาขาภูมิศาสตร์  
การศึกษา ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Geoinformatics)
Doctor of Philosophy
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  
  สายวิชาการประเภทคณาจารย์  
หมายเลขโทรศัพท์ 1315  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ห้องทำงาน