ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.จริญญา  ธรรมโชโต 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขา สาขาภาษาไทย  
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. (Linguistics)
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  
  สาย ก  
หมายเลขโทรศัพท์ 1314  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-6732-1126  
ห้องทำงาน