ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
2563 ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ
2563 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ