แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2564.
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
2563 ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ
2563 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563