ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตราการ/แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานทุกระดับบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล
1. สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ คณาจารยและบุคลากรทุกระดับ
2. เพิ่มชองทางในการสื่อสารกับภาคสวนตาง ๆ อยางทั่วถึง ใหสะดวกและรวดเร็ว
ไม่ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าสำนักงาน
งานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์
มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ช่อง Youtube , Fanpage , Website ,Group Line
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตราการ/แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบกำกับและติดตามให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พัฒนาระบบและกลไกการติตตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
3. เพิ่มชองทางในการสื่อสารกับภาคสวนตาง ๆ อยางทั่วถึง ใหสะดวกและรวดเร็ว
ไม่ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าสำนักงาน
งานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์
1. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แล้วเสร็จและได้นำมาใช้ในปีงบประมาณ 2564
2. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ช่อง Youtube , Fanpage , Website ,Group Line
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตราการ/แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น เครื่องมือต้านทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่หน่วยงานทุกระดับรวมทั้งนิสิตและบุคลากร
ไม่ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตราการ/แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายให้เป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ไม่ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. คณะควรมีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกำหนดมาตรการควบคุมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบ
3. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมถึงมีการดำเนินการที่แสดงให้เห็นถึงบทลงโทษของผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในองค์กร
4. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. ส่วนงานภายในของคณะควรมีการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในในภารกิจต่างๆรวมทั้งควรมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. คณะควรจัดให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของกระทรวงการคลังและมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ท่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ