ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ปีงบประมาณ 2564
รายการตัวชี้วัด
 
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
1 ข้อมูลแสดงโครงสร้างการบริหาร
2 โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานคณะ
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน - ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อ ระบุ E – mail, เบอร์ติดต่อ
1 ข้อมูลแสดงรายชื่อคณะผู้บริหาร
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O3 อำนาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยตามที่กฎหมายกำหนด
1 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 พรบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ข้อมูลแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
1 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563 - 2567
2 แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O5 ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
1 ข้อมูลสถานที่ตั้งและการติดต่อ
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1 ข้อมูลด้านบุคคล
2 ข้อมูลด้านแผนงาน
3 ข้อมูลด้านการคลังและทรัพย์สิน
4 พรบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ข้อมูลด้านกฎหมาย
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
1 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O8 Q&A
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หมายเ
1 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 มี Q&A ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3 มี Q&A ในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
4 กระดานสนทนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O9 Social Network
- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1 แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อมูล การดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
2 แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
2 ระบบสารสนเทศรายงานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
2 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อมูล การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน
3 รายการแบบฟอร์มของหน่วยงาน
4 ประกาศและแนวปฏิบัติ
4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อมูล การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็น
1 ขั้นตอนเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนิสิต
2 มาตรการหรือคู่มือการให้บริการ
4 รายการแบบฟอร์มของหน่วยงาน
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
1 ข้อมูลนิสิต
2 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
3 ข้อมูลสถิติจำนวนโครงการบริการวิชาการและผู้เข้าร่วมโครงการ
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
1 ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักงานคณะ
2 แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ผลประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O17 E–Service
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1 ระบบการสมัครทดสอบระดับความรู้ทางภาษา TOEIC/TOEFL ITP ของศูนย์ทดสอบทางภาษา
2 ระบบการรับสมัครนิสิต
3 ระบบจัดการรายวิชา
4 ระบบรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการ YOUNG SMART TSU 2021 วิทยาเขตสงขลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564
5 การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒
6 ระบบรับสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 UNIVERSITY ENGAGEMENT
7 ระบบรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิต ในศตวรรษที่ 21
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
2 รายงานผลการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563
2 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
1 รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ปีงบประมาณ 2564
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
 
ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคั
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณด้านทรัพยากรบุคคล
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสร
1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ Academic Profile
4 อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
6 การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักสร้างสุของค์กร
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ -
1 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
2 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
3 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
4 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
5 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
6 ภาระงานขั้นต่ำของสายคณาจารย์
7 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
8 ประเมินต่อสัญญา
9 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2563
10 เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายคณาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
1 ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร
 
ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่
1 แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 สายตรงคณบดี
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 
ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1 สายตรงคณบดี
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
1 รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการคณะกรรมการประจำคณะ
2 โครงการเสวนาฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
3 กิจกรรมหารือทิศทางและแนวทางหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
5 รายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ โดยให้บุคลกร นิสิต มีส่วนร่วม เช่น ประชุมคณะกรรมการวิชาการ บริการวิชาการ คณะกรรมการวินัยนิสิต
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
1 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อมูล การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและก
1 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
1 รายงานการดำเนินงานความเสี่ยง
2 รายงานการดำเนินงานควบคุมภายใน
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
1 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2564
2 โครงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx
3 การกำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลกรดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ดูข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูล มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่
1 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
 
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด/URL หมายเหตุ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน/หน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
1 รายงานการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)
 
ดูข้อมูล