ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (I1-I6)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
-
-
83.71 1. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการที่สำคัญในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการ
หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำขั้นตอนการบริการที่สำคัญเผยแพร่ในเว็บไซต์
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 80.34 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
- มุ่งผลสำเร็จของงาน
- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
-
81.18 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
-
96.25
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
-
93.26
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
-
94.01
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ(I7-I2)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 64.33 1. จัดทำระบบสารสนเทศเผยแพร่แผนการใข้งบประมาณประจำปีบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน Line กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าสำนักงาน งานแผนและงบประมาณ 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำระบบสารสนเทศเผยแพร่แผนการใข้งบประมาณประจำปีบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อย 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน Line กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- คุ้มค่า
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
-
-
78.37 ทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการกำกับติดตาม การปฏิบัติงาน การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ 12 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการแจ้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 85.67
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 85.67
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
-
-
79.21 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแนวปฏิบัติหรือประกาศและเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานให้บุคลากรทราบ หัวหน้าสำนักงาน งานการเงินและพัสดุ 12 มีนาคม 2564 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของส่วนงาน
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- สอบถาม
- ทักท้วง
- ร้องเรียน
-
77.43 สร้างช่องทางในการสื่อสารในการมีส่วนร่วม การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้บุคลากรสามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ หัวหน้าสำนักงาน งานแผนและงบประมาณ 12 มีนาคม 2564 พัฒนาระบบสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (I13-I18)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 77.53 ผู้บริหารกำชับให้มีการนำเรื่องการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมเข้าเป็นประเด็นหนึ่งในการประชุมในระดับต่าง ๆ 1. ประชุมสำนักงาน 2. ประชุมสาขาวิชา/หลักสูตร 3. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณบดี ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน งานบุคคล 12 มีนาคม 2564 ในการประชุมสำนักงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะนำเรื่องการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมเข้าเป็นประเด็นหนึ่งในการประชุม
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 78.37 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ งานบุคคล 12 มีนาคม 2564 แจ้งบุคลากรผ่านช่องทาง e-doc, Line กลุ่ม และชี้แจงในที่ประชุมระดับต่าง ๆ
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 80.9 แจ้งเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการพิจารณาการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา e-doc, Line กลุ่ม และชี้แจงในที่ประชุมระดับต่าง ๆ งานบุคคล 12 มีนาคม 2564 แจ้งบุคลากรผ่านช่องทาง e-doc, Line กลุ่ม และชี้แจงในที่ประชุมระดับต่าง ๆ
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 91.01
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 95.22
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ
- มีการซื้อขายตำแหน่ง
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
-
87.92
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19-I24)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 90.17
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 62.92 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
หัวหน้าสำนักงาน งานพัสดุ งานโสตทัศนศึกษา 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 77.25 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
หัวหน้าสำนักงาน งานพัสดุ งานโสตทัศนศึกษา 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 89.04 12 มีนาคม 2564
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 68.26 รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติของหน่วยงานกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการในช่องทางต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงาน งานพัสดุ งานโสตทัศนศึกษา 12 มีนาคม 2564 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 76.12 รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงาน งานพัสดุ งานโสตทัศนศึกษา 12 มีนาคม 2564 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต (I25-I30)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 82.02 รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ 12 มีนาคม 2564 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
-
-
93.82
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 86.52
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 86.06
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 80 จัดทำแผนการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำแผนการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
75.35 1. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน
หัวหน้าสำนักงาน งานบุคคล 12 มีนาคม 2564 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Line กลุ่ม
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (E1-E5)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
-
-
77.41 1. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการที่สำคัญในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการ
หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำขั้นตอนการบริการที่สำคัญเผยแพร่ในเว็บไซต์
2. หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 77.65 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 78.51 1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ด้วยการทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการประชุมสำนักงานคณะฯ 2. ปรับปรุงระบบการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
-
89.85 12 มีนาคม 2564
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 77.15 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยการทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ การประชุมสาขาวิชา ฯลฯ ผู้บริหาร 12 มีนาคม 2564 ผู้บริหารนำเข้าในการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ การประชุมสาขาวิชา การประชุมบุคลากรสำนักงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E6-E10)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีช่องทางหลากหลาย
-
-
74.75 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ช่อง Youtube , Fanpage , Website ,Group Line งานประชาสัมพันธ์ 12 มีนาคม 2564 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ช่อง Youtube , Fanpage , Website ,Group Line
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 75.5 ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ งานประชาสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 ปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 82.12 1. ปรับปรุงแบบสอบสำรวจความต้องการ ข้อคิดเห็น ของนิสิต ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ประชาสัมพันธ์แบบสอบสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 1. ปรับปรุุงแบบสำรวจความต้องการฯ ข้อคิดเห็น ของนิสิต ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 82.62 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในการประชุมบุคลากรสำนักงานทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 หัวหน้าสำนักงานนำเข้าชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานในที่ประชุมสำนักงานเพื่อกำกับติดตามและปรับปรุงการบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 76.16 1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตทั้งในส่วนของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน (E11-E15)
คำถามหลัก คะแนน แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 74.67 1. สำรวจความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 2. ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 74.17 1. จัดทำแผนและผลการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การบริการ 2. เผยแพร่รายงานแผนและผลการปรับปรุงเชิงเปรียบเทียบในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำแผนและผลการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การบริการ
2. เผยแพร่รายงานแผนและผลการปรับปรุงเชิงเปรียบเทียบในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 92.05
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 70.2 1. จัดทำแบบสอบสำรวจความต้องการ ข้อคิดเห็น ของนิสิต ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ประชาสัมพันธ์แบบสอบสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 1. ปรับปรุุงแบบสำรวจความต้องการฯ ข้อคิดเห็น ของนิสิต ผู้รับบริการวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 70.2 1. จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินการ/การให้บริการ 2. ประชาสัมพันธ์แผนและผลการปรับปรุงในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงาน 12 มีนาคม 2564 1. จัดทำแผนและผลการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การบริการ 2. เผยแพร่รายงานแผนและผลการปรับปรุงเชิงเปรียบเทียบในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ