ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คำถามหลัก จำนวนตัวเลือก คำถามย่อย หมายเหตุ คะแนนปี 2563
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 2 คำถาม
คำตอบ
- มี
- ไม่มี
1) เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
2) เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3)
4)
ขั้นตอนการทำงานและระบุเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน 83.71
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
การจัดลำดับการให้บริการ 80.34
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) มุ่งผลสำเร็จของงาน
2) ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
3) พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 81.18
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เงิน
2) ทรัพย์สิน
3) ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 96.25
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เงิน
2) ทรัพย์สิน
3) ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 93.26
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เงิน
2) ทรัพย์สิน
3) ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 94.01
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64.33
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 2 คำถาม
คำตอบ
- มี
- ไม่มี
1) คุ้มค่า
2) ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
3)
4)
เน้นเรื่องการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 78.37
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกและการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง 85.67
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกและการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง 85.67
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 2 คำถาม
คำตอบ
- มี
- ไม่มี
1) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
3)
4)
แสดงรายงานผลการดำเนินการให้ทราบอย่างชัดเจน 79.21
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) สอบถาม
2) ทักท้วง
3) ร้องเรียน
4)
สร้างช่องทางในการสื่อสาร 77.43
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
ทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 77.53
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
กำหนดเกณฑ์อย่างเป็นธรรม ชี้แจงเกณฑ์การประเมินอย่างขัดเจนและสื่อสารให้ทั่วถึง 78.37
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
แจ้งแนวในการพิจารณา วงเงินงบประมาณให้บุคลากรทราบ 80.9
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 91.01
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 95.22
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ
2) มีการซื้อขายตำแหน่ง
3) เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 87.92
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 90.17
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อสารให้ทราบ 62.92
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อสารให้ทราบ 77.25
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 89.04
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการและสื่อสารให้ทราบ 68.26
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
จัดทำแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.12
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
82.02
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ จำนวน 2 คำถาม
คำตอบ
- มี
- ไม่มี
1) ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
2) จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
3)
4)
93.82
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
86.52
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด จำนวน คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เผ้าระวังการทุจริต
2) ตรวจสอบการทุจริต
3) ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
4)
86.06
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
80
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร จำนวน 4 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
2) สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
3) มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา
4) มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
75.35
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 2 คำถาม
คำตอบ
- มี
- ไม่มี
1) เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
2) เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3)
4)
จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและสื่อสารให้ทราบ 77.41
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 77.65
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 78.51
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ จำนวน 3 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เงิน
2) ทรัพย์สิน
3) ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 89.85
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 77.15
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด จำนวน 2 คำถาม
คำตอบ
- มี
- ไม่มี
1) เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
2) มีช่องทางหลากหลาย
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 74.75
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 75.5
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 82.12
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 82.62
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 76.16
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 74.67
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 74.17
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 92.05
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสาร 70.2
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด จำนวน 1 คำถาม
คำตอบ
- น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- น้อย
- มาก
- มากที่สุด
1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
2)
3)
4)
เผยแพร่่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใส 70.2