ข้อมูลเผยแพร่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
งาน ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ข้อมูลสนับสนุน  ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแจ้งนิสิต ดูข้อมูล
2 ระบบงานทะเบียนนิสิต ดูข้อมูล
3 ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
4 คู่มือการศึกษา ดูข้อมูล
5 ระบบ TSU MOOC ดูข้อมูล
6 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting ดูข้อมูล
7 ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ดูข้อมูล
8 สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ ดูข้อมูล
9 TSU Learning ดูข้อมูล
10 ระบบประเมินการเรียนการสอน ดูข้อมูล
11 ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล