ข้อมูลบุคคลแยกตามหน่วยงาน การให้บริการวิชาการ

ปีการศึกษา

ข้อมูลการไปให้บริการวิชาการ
สำนักงาน-
ปีการศึกษา 2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทการไปปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด สถานที่ ผู้จัด ระยะเวลา ปีการศึกษา สาขาวิชา สาขา
1
ชัยกฤต เงารังษี เป็นวิทยากร เป็นวิทยากรร่วมสอนรายวิชาสังคมยั่งยื่นและเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 , 21 มกราคม และ 18 มี.ค. 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.10 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 21/01/2564 ถึง 18/03/2564 2564 สำนักงาน -
2
ชัยกฤต เงารังษี เป็นวิทยากร เป็นวิทยากร กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ บ้านทุ่งเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 09/04/2564 ถึง 10/03/2564 2564 สำนักงาน -
3
ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ เป็นวิทยากร การจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 18/02/2564 ถึง 19/02/2564 2564 สำนักงาน -