แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. รอบการประเมิน 
ข้าราชการ รอบที่  1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
    รอบที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563.  ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
พนักงานมหาวิทยาลัย   รอบการประเมิน  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   รอบการประเมิน  เดือน................ พ.ศ. .................. ถึง เดือน.............. พ.ศ. ..................
2. ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารหรืออำนวยการ
3.  ชื่อผู้รับการประเมิน ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์
     ตำแหน่ง
  สังกัด    สำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คำอธิบาย
        แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สัดส่วนการประเมิน
        สัดส่วนการประเมินจะกำหนดตามประเภทของบุคลากร
ส่วนที่ 2  องค์ประกอบที่ 1 ภาระงานตามมาตรฐาน
        ก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
        ในรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานและผลการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 3  องค์ประกอบที่ 2 ผลดำเนินการตามคำรับรอง
         ก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินระบุข้อมูลระดับผลการดำเนินการตามคำรับรองที่คาดหวัง
         ในรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินระดับผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ส่วนที่ 4 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะตามค่านิยม
         ก่อนเริ่มรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินระบุข้อมูลระดับสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่คาดหวัง
         ในรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมิน ประเมินระดับสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง และให้คณะกรรมการประเมินทำการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 5 สรุปข้อตกลง
         ส่วนสรุปข้อตลงทั้ง 3 องค์ประกอบ
ส่วนที่ 6  การลงนามการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน
        ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อในการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1  ข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
สัดส่วนการประเมิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3
ผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ผลดำเนินการตามคำรับรอง สมรรถนะตามค่านิยม
คะแนนเต็ม 30 คะแนนเต็ม 40 คะแนนเต็ม 30
  คำรับรองคณะ 40 ประเมินโดยกรรมการ 15
ผลงานตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมปฏิบัติงานเพิ่มเติม 15

 

ส่วนที่ 2  องค์ประกอบที่ 1 ภาระงานตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
หัวหน้าสำนักงาน
ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ [หัวหน้าสำนักงาน]
 
ผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่
ภาระงาน คะแนน
1. งานตามภารกิจ (ประเมินจากภาระงานที่รับผิดชอบ) 9
2. คุณลักษณะในการปฎิบัติงาน (ประเมินโดยผู้บริหาร) 9
3. ผลงานวิชาการ (งานวิจัย/งานสังเคราะห์/งานวิเคราะห์/คู่มือการปฏิบัติงาน) 3
4.1 งานพัฒนา 3
4.2 งานพัฒนาแบบฟอร์มหรือปรับปรุงแบบฟอร์มหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5
5. จำนวนวันลากิจ - ลาป่วย 4.5
 
ผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ข้อ รายการ คะแนนเต็ม เป้าหมาย คะแนนที่ได้
1 1. งานตามภารกิจ (ประเมินจากภาระงานที่รับผิดชอบ) 9
12
7.2
 
ผลประเมินจากกรรมการประเมินคะแนน 1-15 ระดับ
ปริมาณ 5 คะแนน ความถูกต้อง 5 คะแนน และ ทันเวลา 5 คะแนน
ระดับคะแนน ปริมาณ
ระดับ 5
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดมากและสมบูรณ์แบบ
ระดับ 4
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทุกประการ
ระดับ 3
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้
ระดับ 2
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ระดับ 1
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงาน
ระดับคะแนน คุณภาพ : ความถูกต้อง
ระดับ 5
เอกสารสมบูรณ์หรืองานไม่มีข้อผิดพลาด
ระดับ 4
เอกสารสมบูรณ์หรืองานมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ระดับ 3
เอกสารหรืองานมีข้อผิดพลาดในระดับที่ยอมรับได้
ระดับ 2
เอกสารหรืองานมีข้อผิดพลาดสูงว่าระดับที่ยอมรับได้
ระดับ 1
เอกสารหรืองานมีข้อผิดพลาดสูงว่าระดับที่ยอมรับได้และส่่งผลกระทบต่องาน
ระดับคะแนน คุณภาพ : ทันเวลา
ระดับ 5
ปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วกว่ากำหนด
ระดับ 4
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันตามกำหนดเวลา
ระดับ 3
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีเหตุผลที่ยอมรับได้
ระดับ 2
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 1
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดส่งผลกระทบต่องาน
 
ข้อ รายการ คะแนนเต็ม เป้าหมาย คะแนนที่ได้
2 2. คุณลักษณะในการปฎิบัติงาน (ประเมินโดยผู้บริหาร) 9
4
7.2
 
ผลประเมินจากกรรมการประเมินคะแนน 1-5 ระดับ
ประเด็นที่ประเมิน คำอธิบาย
1. ความรับผิดชอบและความตั้งใจในการทำงาน
รับรู้และตระหนักถึงภาระงานที่จะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา โดยไม่ต้องมีการทวงถามจากผู้มอบหมายหรือผู้รับบริการ
2. ความมีน้ำใจ เสียสละและอุทิศเวลาเพื่องาน
เสียสละและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรือมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
3. การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และกฎเกณฑ์ในการทำงาน
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับกฎเกณฑ์การทำงานและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
4. จิตสำนึกในการบริการ การมีจิตสำนึกและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องให้บริการแก่ ผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทุกระดับ ด้วยความเสมอภาค ความเต็มใจ และแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ
5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยให้ความร่วมมือกับกลุ่ม แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และแสดงบทบาทที่เหมาะสมของ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และ/หรือผู้นำกลุ่ม
6. ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม
การมีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
 
ข้อ รายการ คะแนนเต็ม เป้าหมาย คะแนนที่ได้
3 3. ผลงานวิชาการ (งานวิจัย/งานสังเคราะห์/งานวิเคราะห์/คู่มือการปฏิบัติงาน) 3
1
0.75
 
คำอธิบาย
รายละเอียด ระดับ
1. ได้รับอนุมัติหัวข้องานวิชาการจากคณบดีและแนบเอกสารอธิบายอย่างชัดเจน ตามแบบฟอร์มและขออนุญาตในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 30 ธันวาคม 2563) 1
2. รายงานความก้าวหน้า 2
3. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 3
4. มีการนำไปใช้หรือเผยแพร่อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด 4
 
ข้อ รายการ คะแนนเต็ม เป้าหมาย คะแนนที่ได้
4 4.1 งานพัฒนา 3
3
3
 
คำอธิบาย
รายละเอียด ระดับ
1. มีการขออนุมัติทำงานเชิงพัฒนาในปีการศึกษาที่ประเมินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(ภายใน 30 ธันวาคม 2563)
1
2. มีการรายงานผลงานที่สำเร็จต่อคณบดี ทั้งนี้ในรายงานจะต้องแสดงผลการพัฒนาที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน 2
3. มีรายงานการนำใช้งานจริง 3
 
ข้อ รายการ คะแนนเต็ม เป้าหมาย คะแนนที่ได้
5 4.2 งานพัฒนาแบบฟอร์มหรือปรับปรุงแบบฟอร์มหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1.5
4
1.5
 
คำอธิบาย
รายละเอียด ระดับ
1 ชิ้นงาน 1
2 ชิ้นงาน 2
3 ชิ้นงาน 3
4 ชิ้นงานขึ้นไป 4
 
ข้อ รายการ คะแนนเต็ม เป้าหมาย คะแนนที่ได้
6 5. จำนวนวันลากิจ - ลาป่วย 4.5
9
4.5
 
คำอธิบาย
จำนวนวันลากิจ - ลาป่วย
(วันต่อปี)
พนักงาน/ลูกจ้าง
จำนวนวันลากิจ - ลาป่วย
(วันต่อรอบประเมิน 6 เดือน)
ข้าราชการ
ระดับ ระดับ
มากกว่า 14.5 วัน 1 มากกว่า 7 1
13.5-14 วัน 2 6.5 2
12.5-13 วัน 3 6 3
11.5-12 วัน 4 5.5 4
10.5-11วัน 5 5 5
9.5-10 วัน 6 4.5 6
8.5-9 วัน 7 4 7
7.5-8 วัน 8 3.5 8
ไม่เกิน 7 วัน 9 ไม่เกิน 3.5 วัน 9
 
 
คะแนนรวม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม
1. งานตามภารกิจ (ประเมินจากภาระงานที่รับผิดชอบ) 7.2 9
2. คุณลักษณะในการปฎิบัติงาน (ประเมินโดยผู้บริหาร) 7.2 9
3. ผลงานวิชาการ (งานวิจัย/งานสังเคราะห์/งานวิเคราะห์/คู่มือการปฏิบัติงาน) 0.75 3
4.1 งานพัฒนา 3 3
4.2 งานพัฒนาแบบฟอร์มหรือปรับปรุงแบบฟอร์มหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 1.5
5. จำนวนวันลากิจ - ลาป่วย 4.5 4.5
รวม 24.15 คะแนน

 

ส่วนที่ 3  องค์ประกอบที่ 2 ผลดำเนินการตามคำรับรอง
องค์ประกอบที่ 2 ผลดำเนินการตามคำรับรอง คะแนนเต็ม 40 คะแนน
หัวหน้าสำนักงาน
ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ [หัวหน้าสำนักงาน]
 
การดำเนินการตามคำรับรอง : ประกันคุณภาพ คณะ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ข้อ ช่วงคะแนน คะแนน
1 0.00 - 1.95 28
2 1.95 – 2.29 32
3 2.30 – 2.64 36
4 2.65 - 7.00 40
 
ผลการดำเนินการ : ประกันคุณภาพ คณะ  
คะแนนประกันคุณภาพที่ได้ 3
คะแนน 40
 
สรุปคะแนนตามองค์ประกอบที่ 2 คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม
ประกันคุณภาพคณะ 40 40
คะแนนรวม 40 40
 
ส่วนที่ 4 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะตามค่านิยม
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะตามค่านิยม คะแนนเต็ม 30 คะแนน
หัวหน้าสำนักงาน
ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ [หัวหน้าสำนักงาน]
 
ประเมินโดยกรรมการ ผลงานตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมปฏิบัติงานเพิ่มเติม
15 15
 
สมรรถนะตามค่านิยม คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คารวะ (Respect)  
ข้อ รายการ เป้าหมาย
1 เคารพตนเอง (ใช้วาจาสุภาพ แต่งกาย ถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ตรงต่อเวลา) 4.0
2 เคารพและให้เกียรติผู้อื่น (รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับเหตุผลที่ดีกว่า เคารพสิทธิของผู้อื่น) 4.0
3 เคารพองค์กร (ปฏิบัติตนอยู่ในกติกา/ระเบียบ และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร รักษาชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร) 4.0
4 เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม) 4.0
ปัญญา (Wisdom)  
ข้อ รายการ เป้าหมาย
5 คิด วิเคราะห์ อย่างมีหลักการและเหตุผล 4.0
6 ตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ขององค์กร/สังคมเป็นหลัก 4.0
สามัคคี (Unity)  
ข้อ รายการ เป้าหมาย
7 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/องค์กร/สังคม 4.0
8 ร่วมมือกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4.0
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented)  
ข้อ รายการ เป้าหมาย
9 มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 4.0
10 ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่กำหนด 4.0
11 มีความคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน 4.0
มีความคุ้มค่า(Worthiness)  
ข้อ รายการ เป้าหมาย
12 ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อย/ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4.0
13 มีผลการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร/สังคม 4.0
นำพาสังคม (Social Responsibility)  
ข้อ รายการ เป้าหมาย
14 มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการร่วมแก้ปัญหา/พัฒนาสังคม 4.0
15 มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ 4.0
รวมคะแนน คะแนนที่ทำได้ 60 คะแนน
คิดเป็น 12 คะแนน
 
ผลงานตามค่านิยม คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คารวะ (Respect) : มีคารวะธรรม  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
1 แต่งกายเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาท
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 มี 0.5
2 ใช้วาจาสุภาพเรียบร้อย
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 มี 0.5
3 ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์การ
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 มี 0.5
ปัญญา (Wisdom) : มีปัญญาธรรม  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
4 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ(ในรอบปีประเมิน)
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 ไม่มี 0
5 มีงานวิเคราะห์
ระดับ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เลือก 1
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เลือก 2
0.5 มี 0.5
6 มีงานสังเคราะห์
ระดับ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เลือก 1
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เลือก 2
0.5 ไม่มี 0
7 มีงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระดับ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เลือก 1
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เลือก 2
0.5 ไม่มี 0
8 มีคู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์
ระดับ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เลือก 1
ระดับ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ เลือก 2
0.5 ไม่มี 0
9 มีงานเชิงพัฒนาฉบับสมบูรณ์
ระบุจำนวนชิ้นงาน
0.5 4 2
สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
10 เข้าร่วมประชุมสายสนับสนุนประจําเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 มี 0.5
11 จำนวนคำสั่งที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานของคณะ
เลือก ระดับ 1 ถึง ระดับ 4
ระดับ 1 : 0 - 10 คำสั่ง เลือก 1
ระดับ 2 : 11 - 20 คำสั่ง เลือก 2
ระดับ 3 : 21 - 30 คำสั่ง เลือก 3
ระดับ 4 : 31 คำสั่งขึ้นไป เลือก 4
0.25 3 0.75
12 จำนวนคำสั่งที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานของมหาวิทยาลัย
เลือก ระดับ 1 ถึง ระดับ 4
ระดับ 1 : 0 - 2 คำสั่ง เลือก 1
ระดับ 2 : 3 - 4 คำสั่ง เลือก 2
ระดับ 3 : 5 - 6 คำสั่ง เลือก 3
ระดับ 4 : 7 คำสั่งขึ้นไป เลือก 4
0.25 3 0.75
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented)  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
13 มีผลการประเมินรายบุคคลอยู่ใน
เลือก ระดับ 1 ถึง ระดับ 4
ระดับ 1 ลำดับที่ 19 เป็นต้นไป เลือก 1
ระดับ 2 ลำดับที่ 13 - 18 เลือก 2
ระดับ 3 ลำดับที่ 7 - 12 เลือก 3
ระดับ 4 ลำดับที่ 1- 6 เลือก 4
0.25 3 0.75
14 มีผลประเมินการให้บริการของกลุ่มงาน
เลือก ระดับ 1 ถึง ระดับ 4
ระดับ 1 0.00 - 3.50 คะแนน เลือก 1
ระดับ 2 3.51 - 4.00 คะแนน เลือก 2
ระดับ 3 4.01 - 4.50 คะแนน เลือก 3
ระดับ 4 4.51 - 5.00 คะแนน เลือก 4
0.25 3 0.75
15 มีผลประเมินการให้บริการของสำนักงาน
เลือก ระดับ 1 ถึง ระดับ 4
ระดับ 1 0.00 - 3.50 คะแนน เลือก 1
ระดับ 2 3.51 - 4.00 คะแนน เลือก 2
ระดับ 3 4.01 - 4.50 คะแนน เลือก 3
ระดับ 4 4.51 - 5.00 คะแนน เลือก 4
0.25 3 0.75
16 มีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 6 ชั่่วโมง
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 มี 0.5
มีความคุ้มค่า (Worthiness)  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
17 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานออนไลน์ในรูปแบบที่คณะกำหนด
ระบุ มี หรือ ไม่มี
0.5 มี 0.5
18 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
- การใช้ Google Form ในการจัดทำแบบประเมิน แบบสำรวจ แบบตอบรับ เป็นต้น
- การใช้ Google Sheet ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
มี เลือก 1
ไม่มี เลือก 0
0.5 มี 0.5
นำพาสังคม(Social Responsibility)  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
19 เป็นคณะกรรมการในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย(ต่อคำสั่ง) ไม่เกิน 2 คำสั่ง
ระบุจำนวนคำสั่ง
0.25 ไม่มี 0
20 เป็นวิทยากรหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก(ต่อครั้ง) ไม่เกิน 2 ครั้ง
ระบุ จำนวนครั้ง
0.25 2 0.5
ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน(Change Leadership)และวิสัยทัศน์(Visioning) สำหรับหัวหน้าสำนักงาน  
ข้อ รายการ น้ำหนัก เป้าหมาย คะแนน
21 มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 49.99 - 59.99 1 ไม่มี 0
22 มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 60.00 - 69.99 2 ไม่มี 0
23 มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 70.00 - 79.99 3 มี 3
24 มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 80.00 - 89.99 4 ไม่มี 0
25 มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 90.00 - 100.00 5 ไม่มี 0
รวมคะแนน คะแนนที่ทำได้ 13.25 คะแนน
คิดเป็น 13.25 คะแนน
 
สรุปตามองค์ประกอบที่ 3 คะแนน คะแนนเต็ม
สมรรถนะตามค่านิยม 12 15
ผลงานตามค่านิยม 13.25 15
รวม 25.25 30
 
ส่วนที่ 5 สรุปข้อตกลง
ข้อตกลง คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม
องค์ประกอบที่ 1    
ผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ 24.15 30
องค์ประกอบที่ 2    
ประกันคุณภาพคณะ 40 40
องค์ประกอบที่ 3    
สมรรถนะตามค่านิยม 12 15
ผลงานตามค่านิยม 13.25 15
รวม 89.4 100
 
ส่วนที่ 6 การลงนามการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน
               
               
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทำข้อตกลง)
   
   
   
   
      ลายมือชื่อ  .................................................... (ผู้บังคับบัญชา)      
                           วันที่ ...... เดือน  ...............  พ.ศ. ....                                   
   
   
   
   
      ลายมือชื่อ  .................................................... (ผู้บังคับบัญชา)      
                           วันที่ ...... เดือน  ...............  พ.ศ. ....                                   
   
   
   
   
      ลายมือชื่อ  .................................................... (ผู้บังคับบัญชา)      
                           วันที่ ...... เดือน  ...............  พ.ศ. ....                                   
   
   
   
   
      ลายมือชื่อ  ......ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์....... (ผู้รับการประเมิน)      
                         วันที่ ...... เดือน  ...............  พ.ศ. ....