ฐานข้อมูลคำสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำค้น ปีการศึกษา
สำหรับบุคลากร
เลขที่ ปีงบประมาณ ปีการศึกษา เรื่อง หน่วยงาน กรรมการ วันที่ลงนาม หมายเหตุ
1304 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 11/05/2564
10
1313 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย รายชื่อ 11/05/2564
9
1314 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย รายชื่อ 11/05/2564
9
1321 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 11/05/2564
8
1233 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/05/2564
9
1234 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/05/2564
8
1235 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/05/2564
7
1236 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/05/2564
9
1237 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/05/2564
10
1243 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/05/2564
15
105 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 09/04/2564
29
106 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการความรู้สู่สังคมชุมชน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 09/04/2564
11
107 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 09/04/2564
11
102 2564 2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำนักงาน รายชื่อ 01/04/2564
21
101 2564 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 31/03/2564
10
098 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 30/03/2564
1
100 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 30/03/2564
19
097 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตประวัติศาสตร์สู่โลกอาชีพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 29/03/2564
10
096 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี่้ยงสาขาวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 26/03/2564
1
093 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 25/03/2564
10
094 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 25/03/2564
10
095 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี่้ยงสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 25/03/2564
1
091 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ (บรรณารักษศาสตร์ฯ) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 24/03/2564
10
079 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงาน รายชื่อ 22/03/2564
1
087 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย สำนักงาน รายชื่อ 22/03/2564
6
088 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 22/03/2564
13
089 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 22/03/2564
13
084 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 19/03/2564
11
086 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร เทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 19/03/2564
13
081 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 18/03/2564
10
082 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานโครงการภาคสนามใหญ่ 4 ชั้นปี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 18/03/2564
11
083 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 18/03/2564
1
057 2564 2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 17/03/2564
7
058 2564 2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 17/03/2564
10
059 2564 2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 17/03/2564
10
060 2564 2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รายชื่อ 17/03/2564
8
076 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาและสันทนาการภูมิศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 16/03/2564
11
077 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 16/03/2564
11
พส 0258 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 2 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 16/03/2564
1
พส 0260 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 16/03/2564
1
พส 0262 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 16/03/2564
1
061 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 15/03/2564
1
074 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนองานทางภูมิศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 12/03/2564
11
075 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 12/03/2564
11
พส 0242 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 11/03/2564
1
พส 0243 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 11/03/2564
1
072 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สาขาวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน : CSD สัมพันธ์ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 10/03/2564
4
073 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสอน สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 10/03/2564
19
064 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 08/03/2564
2
071 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 08/03/2564
28
พส 0227 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซม จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 08/03/2564
1
070 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 05/03/2564
11
060 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 04/03/2564
1
067 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 04/03/2564
19
068 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 04/03/2564
25
069 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 04/03/2564
37
066 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับส่วนงาน สำนักงาน รายชื่อ 03/03/2564
8
062 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและคณะกรรมการสอบโครงร่างวิจัย สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 02/03/2564
3
063 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและกรรมการสอบโครงร่างวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 02/03/2564
5
พส 0210 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 02/03/2564
1
พส 0211 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 02/03/2564
1
พส 0212 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 8 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 02/03/2564
1
053 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงาน รายชื่อ 01/03/2564
1
055 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) (เพิ่มเติม) สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 01/03/2564
3
056 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 01/03/2564
17
057 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 01/03/2564
16
058 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 01/03/2564
10
059 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 01/03/2564
5
054 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร วท.บ.(ภูมิศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 25/02/2564
5
พส 0200 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 25/02/2564
1
049 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 23/02/2564
1
052 2564 2563 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 23/02/2564
พส 0190 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 23/02/2564
1
พส 0191 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 23/02/2564
1
046 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 22/02/2564
1
050 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 22/02/2564
6
047 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2563) สำนักงาน รายชื่อ 19/02/2564
16
0490 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 19/02/2564
5
042 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงาน รายชื่อ 16/02/2564
043 2564 2563 แต่งตั้งรักษาหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 16/02/2564
1
044 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษามลายู) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 16/02/2564
4
พส 0160 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 2 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 15/02/2564
1
พส 0161 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซม หลังคา จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 15/02/2564
1
พส 0162 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 2 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 15/02/2564
1
039 2564 2563 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 10/02/2564
19
พส 0148 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 10/02/2564
1
900138 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0139 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 5 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0140 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0141 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0142 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0143 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0144 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
พส 0145 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/02/2564
1
900133 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 2 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 08/02/2564
1
900134 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 4 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 08/02/2564
1
พส 0131 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 08/02/2564
1
036 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์และสัมมนาการใช้ภาษา สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 05/02/2564
5
037 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาและที่ปรึกษาโครงงานฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 05/02/2564
5
038 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้โดยการจัดการเรียนรู้ใช้ชุมชนเป็นฐาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 05/02/2564
7
035 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำนักงาน รายชื่อ 02/02/2564
22
900112 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 4 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 02/02/2564
1
900113 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 5 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 02/02/2564
1
032 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 01/02/2564
17
033 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบสารนิพนธ์ สำนักงาน รายชื่อ 01/02/2564
12
034 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความเป็นเลิศด้านการสอนภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 01/02/2564
19
0274 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงาน รายชื่อ 29/01/2564
66
0275 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 สำนักงาน รายชื่อ 29/01/2564
51
0276 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปีการศึกษา 2564 สำนักงาน รายชื่อ 29/01/2564
10
273 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 สำนักงาน รายชื่อ 29/01/2564
67
029 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย รายวิชาการวิจัยทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 28/01/2564
5
030 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 28/01/2564
5
031 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษามลายู) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 28/01/2564
4
พส 0097 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 2 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 28/01/2564
1
พส 0098 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 28/01/2564
1
024 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 26/01/2564
6
025 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 26/01/2564
4
026 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์และสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 26/01/2564
4
027 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 26/01/2564
2
028 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 26/01/2564
6
023 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษในการบริหารและพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 25/01/2564
5
พส 0082 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 21/01/2564
1
พส 0062 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 20/01/2564
1
006 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสหกิจศึกษา ศศ.บ.(ภาษาจีน) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 19/01/2564
6
007 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ฯ) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 19/01/2564
5
008 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสหกิจศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 19/01/2564
4
009 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสหกิจศึกษา นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 19/01/2564
5
พส 0057 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 19/01/2564
1
พส 0058 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 19/01/2564
1
พส 0059 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 19/01/2564
1
พส 0060 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 19/01/2564
1
005 2564 2563 แต่งตั้งคำสั่งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 18/01/2564
1
พส 0041 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 14/01/2564
1
พส 0042 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 14/01/2564
1
003 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสะพานสู่ภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างหลักสูตรภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยจี่หนาน สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 07/01/2564
12
004 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา (ภาษามลายู) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 07/01/2564
11
002 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติของอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 05/01/2564
28
001 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานทางภูมิศาสตร์และสหกิจศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 04/01/2564
5
พส 0002 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 04/01/2564
1
พส 0003 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 04/01/2564
1
พส 0004 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 04/01/2564
1
พส 0011 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 04/01/2564
1
9001235 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 24/12/2563
1
901234 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซม จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 24/12/2563
1
901236 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 8 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 24/12/2563
1
901227 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 22/12/2563
1
901228 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 22/12/2563
1
901229 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 22/12/2563
1
291 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต English for Communication และ English Intensive Course สำนักงาน รายชื่อ 21/12/2563
32
292 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายการเขียนบันเทิงคดี : แนวคิดและแนวทาง ครั้งที่ ๑๑ สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 21/12/2563
19
292 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายการเขียน : แนวคิดและแนวทาง ครั้งที่ ๑๑ สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 21/12/2563
293 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงาน รายชื่อ 21/12/2563
7
290 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินงานกิจกรรมปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร : กิจกรรมคณะสร้างสุขสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร (เพิ่มเติม) สำนักงาน รายชื่อ 18/12/2563
4
901208 2564 2563 แต่งตั้งผู้ตรวจพำัสดุจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 18/12/2563
1
287 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน สำนักงาน รายชื่อ 17/12/2563
1
901202 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 16/12/2563
1
901203 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซม ฝ้าเพดาน จำนวน 2 งาน สำนักงาน รายชื่อ 16/12/2563
1
901204 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซม ทาสี จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 16/12/2563
1
289 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงาน รายชื่อ 15/12/2563
1
901187 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อพักน้ำ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 09/12/2563
1
286 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน รายชื่อ 08/12/2563
16
- 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารอินทนิลทักษิณสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงาน รายชื่อ 05/12/2563
10
285 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 03/12/2563
1
284 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำนักงาน รายชื่อ 30/11/2563
48
255 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน สำนักงาน รายชื่อ 27/11/2563
1
281 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 26/11/2563
1
283 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 26/11/2563
1
280 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 25/11/2563
10
901135 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 10 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 24/11/2563
1
901136 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 4 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 24/11/2563
1
279 2564 2563 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิตสาขาวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 23/11/2563
22
277 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ภาคสนามทางภูมิประวัติศาสตร์ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 17/11/2563
7
278 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 17/11/2563
11
901121 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 17/11/2563
1
901108 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 12/11/2563
1
275 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 11/11/2563
21
274 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายโอลิมปิกภูมิสาสตร์ค่ายที่ 2 โดยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 09/11/2563
7
196 2564 2563 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2020 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 05/11/2563
27
271 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินงานกิจกรรมปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร : กิจกรรมคณะสร้างสุขสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร สำนักงาน รายชื่อ 05/11/2563
37
272 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชาหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 05/11/2563
2
273 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงาน รายชื่อ 05/11/2563
1
901081 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 05/11/2563
1
พส 0172 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 7 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 04/11/2563
1
269 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 03/11/2563
2
3120 2564 2563 ที่ประชุม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้าสำนักงาน มหาวิทยาลัย รายชื่อ 03/11/2563
1
901071 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 03/11/2563
1
267 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 02/11/2563
9
268 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาตินานาชาติ/นานาชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 02/11/2563
9
901063 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 2 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 02/11/2563
1
265 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 30/10/2563
12
264 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 29/10/2563
12
266 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สาขาวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน : CSD สัมพันธ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 29/10/2563
24
262 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 28/10/2563
1
901048 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 3 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 28/10/2563
1
0263 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตหลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 27/10/2563
13
256 2564 2563 http://edoc.tsu.ac.th/pdfjs/web/viewer.jsp?file=../../docs/2020-10/101179-27-10-2020t13_10_10.pdf สำนักงาน รายชื่อ 27/10/2563
1
258 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานการบริหารและพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 27/10/2563
5
259 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 27/10/2563
19
260 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 27/10/2563
10
261 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 27/10/2563
11
901044 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 8 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 27/10/2563
1
901038 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 19 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 26/10/2563
1
251 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 22/10/2563
13
252 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS DAY 2020) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 22/10/2563
11
253 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษานิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 22/10/2563
27
250 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 21/10/2563
10
247 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานประกอบการและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 20/10/2563
12
248 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 20/10/2563
28
249 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 20/10/2563
36
901018 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 19/10/2563
1
246 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 16/10/2563
1
2926 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขอรับรองปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัย รายชื่อ 16/10/2563
8
245 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 15/10/2563
12
901006 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 15/10/2563
1
901007 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 15/10/2563
1
901008 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน สำนักงาน รายชื่อ 15/10/2563
1
901009 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 15/10/2563
1
901010 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดชื้อวัสดุ 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 15/10/2563
1
2892 2564 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัย รายชื่อ 12/10/2563
11
224 2564 2563 แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 10/10/2563
10
244 2564 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการภาคสนามรายวิชาหลักสูตรภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 09/10/2563
11
242 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก สำนักงาน รายชื่อ 07/10/2563
1
243 2564 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 07/10/2563
1
241 2564 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยรายวิชา 0101421 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 06/10/2563
5
901097 2564 2563 แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุจัดเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำนักงาน รายชื่อ 01/10/2563
1
238 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน สำนักงาน รายชื่อ 30/09/2563
1
239 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 30/09/2563
8
- 2563 2563 ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน สำนักงาน รายชื่อ 28/09/2563
2
- 2563 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน สำนักงาน รายชื่อ 25/09/2563
3
- 2563 2563 ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารคำสอน สำนักงาน รายชื่อ 25/09/2563
2
236 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดหน่วยจำลองเสริมเติมทักษะการประกอบการ HUSO Startup - TSU Start U สำนักงาน รายชื่อ 24/09/2563
31
237 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 24/09/2563
1
235 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระบือศิลป์ ระบิลศาสตร์ ธำรงปราชญ์ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 23/09/2563
22
232 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม.(ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 22/09/2563
20
233 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 22/09/2563
13
234 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 22/09/2563
13
229 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมคุณภาพการทำงานสู่ความเป็นเลิศหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 15/09/2563
20
226 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำร่างวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 11/09/2563
11
228 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(การบริหารและการพัฒนาชุมชน) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 11/09/2563
5
225 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทคนิคการทำวิจัย สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 10/09/2563
10
218 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้าน IT จิตบริการและภาษา) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 08/09/2563
10
219 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 08/09/2563
5
217 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0106454 ประสบการณ์วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 03/09/2563
1
216 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของ ELO หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 02/09/2563
11
210 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 01/09/2563
7
211 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 01/09/2563
5
212 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร กศ.บ.(ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 01/09/2563
6
213 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 01/09/2563
4
214 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 01/09/2563
4
2438 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 01/09/2563
6
205 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 31/08/2563
1
206 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 31/08/2563
5
207 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 31/08/2563
5
208 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 31/08/2563
5
209 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 31/08/2563
5
2425 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 31/08/2563
5
201 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 28/08/2563
9
202 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตและวินัยนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 28/08/2563
13
203 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับชุมชน (ชุมชนเป็นฐาน) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 28/08/2563
10
204 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 28/08/2563
10
195 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 27/08/2563
38
196 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2020 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 27/08/2563
16
197 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ MOU มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (มลายู) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 27/08/2563
11
198 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 27/08/2563
15
199 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมชนเป็นฐาน (บริการวิชาการ) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 27/08/2563
13
200 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 27/08/2563
5
192 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการที่เน้นชุมชนเป็นฐาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 26/08/2563
15
194 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการแบบยึดพื้นที่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 26/08/2563
11
189 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 25/08/2563
10
190 2563 2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย สำนักงาน รายชื่อ 25/08/2563
6
186 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 24/08/2563
1
187 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการสื่อสารองค์กร สำนักงาน รายชื่อ 24/08/2563
1
188 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงาน รายชื่อ 24/08/2563
14
176 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการข้อมูลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 20/08/2563
11
178 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำนักงาน รายชื่อ 20/08/2563
26
179 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมมลายูสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 20/08/2563
10
180 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกำกับติดตาม AUN (หลักสูตรภาษามลายู) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 20/08/2563
10
181 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษามลายู) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 20/08/2563
5
182 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 20/08/2563
21
183 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร วท.บ.(ภูมิศาสตร์) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 20/08/2563
5
184 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 20/08/2563
4
185 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 20/08/2563
18
173 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 17/08/2563
10
174 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสารภูมิศาสตร์ผ่าน Website สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 17/08/2563
11
175 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 17/08/2563
3
167 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 13/08/2563
19
168 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ สำนักงาน รายชื่อ 13/08/2563
1
169 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชาหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 13/08/2563
2
163 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 11/08/2563
15
164 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 11/08/2563
10
165 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม ELO ของหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 11/08/2563
10
166 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 11/08/2563
6
218 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้าน IT จิตบริการและภาาา) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 08/08/2563
161 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 07/08/2563
16
162 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 11 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 07/08/2563
11
160 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภาษาไทย สำนักงาน รายชื่อ 06/08/2563
1
157 2563 2563 แต่งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการสื่อสารองค์กร สำนักงาน รายชื่อ 05/08/2563
1
158 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 05/08/2563
1
155 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน รายชื่อ 04/08/2563
1
156 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 04/08/2563
1
153 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 30/07/2563
2
154 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ELO หลักสูตรภาษามลายู สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 30/07/2563
10
199 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการชุมชนเป็นฐาน (บริการวิชาการ) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 27/07/2563
150 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเน้นชุมชนเป็นฐาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 24/07/2563
28
151 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อ 24/07/2563
19
152 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตครูสังคมศึกษา : การเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูทางสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 24/07/2563
7
146 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์และนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 23/07/2563
10
147 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0106451 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 23/07/2563
1
145 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 21/07/2563
11
148 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 20/07/2563
1
126 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 18/07/2563
144 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการสื่อสารองค์กร สำนักงาน รายชื่อ 17/07/2563
1
143 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 16/07/2563
1
137 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน รายชื่อ 09/07/2563
1
138 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ สำนักงาน รายชื่อ 09/07/2563
1
139 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 09/07/2563
28
140 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่หลักสูตรประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 09/07/2563
10
136 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 08/07/2563
1
135 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 06/07/2563
1
131 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน รายชื่อ 01/07/2563
1
132 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 01/07/2563
133 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน รายชื่อ 01/07/2563
1
130 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ HRM Family สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 29/06/2563
10
129 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ HRM AFI Meeting (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายชื่อ 25/06/2563
10
128 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 24/06/2563
11
127 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน รายชื่อ 23/06/2563
1
1732 2563 2563 แต่งต้ั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 19/06/2563
15
126 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน รายชื่อ 18/06/2563
1
1714 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย รายชื่อ 18/06/2563
14
124 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงาน รายชื่อ 17/06/2563
1
122 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน สำนักงาน รายชื่อ 16/06/2563
1
122 2563 2563 แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน สำนักงาน รายชื่อ 16/06/2563
1
123 2563 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินแผนเดิมและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 สาขาวิชาภาษาตะวันตก รายชื่อ 11/06/2563
27
119 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ รายชื่อ 10/06/2563
10
120 2563 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงาน รายชื่อ 10/06/2563
27
121 2563 2563 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ หลักสูตร ศศ.บ.(การบริหารและพัฒนาชุมชน) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 10/06/2563
2
114 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงาน รายชื่อ 05/06/2563
12
115 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 05/06/2563
9
116 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานโครงการกำกับปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติ TQF และ AUN-QA สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายชื่อ 05/06/2563
11
117 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) สาขาวิชาภาษาตะวันออก รายชื่อ 05/06/2563
11
113 2563 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายชื่อ 04/06/2563
7