การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
    กำหนดการ
Conference Schedule
รายละเอียดกำหนดการ : Conference Schedule
 
รายละเอียดกำหนดการ
วันศุกร์ที่ 9  กรกฎาคม 2564
เวลา รายละเอียด
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมวมการประชุมวิชาการ / นําเสนอผลงาน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการฯ กลาวรายงาน โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
มอบรางวัล The Best Paper
09.30 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ
10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15 – 17.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
 
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม  2564
เวลา รายละเอียด
09.00 – 10.30 น. พร้อมขึ้นรถหน้าโรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา
พานั่งรถรางชมเมืองสงขลาพร้อมมีเจ้าหน้าที่บรรยายตามจุดต่าง ๆ (พิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์   สู่ย่านเมืองเก่าถนนนครใน ถนนนางงาม ศาลหลักเมือง หาดชลาทัศน์ ประติมากรรมหางพญานาค ประติมากรรม 14 ชิ้นงาน สะดือพญานาค ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเขาตังกวน)
10.30 – 11.30 น. จากนั้นรถตู้มารับที่จุดลงรถเพื่อพาเข้าชมวัดสุวรรณคีรี เป็นวัดโบราณคู่เมืองสงขา (ค่าโดยสารเรือคนละ 10 บาท)
11.30 - 13.00 น. เดิมเที่ยวชมเมือง บริเวณเมืองเก่า 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม
ชม ช็อป แชะ ตามจุดเช็คอินต่าง ๆ และรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย
13.00 – 13.30 น. เดินทางขึ้นรถไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทักษิณคดีศึกษา
13.30 – 15.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑคติชนวิทยา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
15.00 – 15.30 น. ซื้อของฝากที่ตลาดเกาะยอ หรือเที่ยวตลาดวัดแหลมพ้อ (ติดสะพานติณสูลานนท์ ซึ่งเปิดวันเสาร์)
15.30 – 16.00 น. เดินทางกลับโรงแรม
*หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท
 
Conference Schedule
Friday 9th July  2021
Time

Program

08.00 – 09.00 Registration
09.00 – 09.30 Opening Addresses and Welcome Ceremony
The Best Paper Award
09.30 – 10.30 Keynote Speaker
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.00 Presentation Sessions
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 15.00 Presentation Sessions
15.00 – 15.15 Coffee Break
15.15 – 17.00 Presentation Sessions
 
Saturday 10th July  2021 (Songkhla Old Town City Tour)
Time

Program

09.00 – 12.00 Pick up from The Bed Vacation Rajamangala Hotel
Take ‘Singora Tram Tour’ to visit Pha Thammarong Museum, Old Town areas, Songkhla City Pillar Shrine, Chalathat Beach, The Great Serpent Sculpture (Serene park by the lake with sculpture of Naka watering the lake) Krom Luang Chumphon Monument, Tang Kuan Hill)
12.00 – 13.00 Lunch at the Old Town areas (your own expense)
13.00 – 15.00 Visit Folklore Museum, The Institute for Southern Thai Studies
15.00 – 16.00 Ko Yo Market or Lam Po Temple Market
16.00 Back to the hotel

Please note   1. The program may be subject to change depending on the weather.

2. Additional fee  for the City Tour is 1000 Baht per person