การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
คู่มือวารสาร
ขั้นตอนการเพิ่มข่าวในเว็บไซต์ - Google เอกสาร
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขข่าวในเว็บไซต์ - Google เอกสาร
การควบคุมประมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ขั้นตอนขออนุมัติจัดประชุมระดับสาขาวิชา
ขั้นตอนการทำ VISA ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนการให้บริการยืมอุปกรณ์
ขั้นตอนการรับคืนอุปกรณ์
ขั้นตอนการให้บริการผลิตสื่อ
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ