การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
ประกาศแนวปฎิบัติการทำงานที่บ้าน
แนวปฎิบัติการจัดการบริหารงบประมาณคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ