การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
คณะกรรมการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการพัฒนานิสิตและวินัยนิสิต
คณะกรรมการบริการวิชาการ
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ