การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2564
ผลประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563
การเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมบุคลากร
ปีงบประมาณ 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริต2563
การเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมบุคลากร
คำสั่ง
คณะกรรมการวิจัยประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการพัฒนานิสิตและวินัยนิสิต
คณะกรรมการบริการวิชาการ
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศหรือแนวปฏฺิบัติที่เกี่ยวข้อง
ประกาศแนวปฎิบัติการทำงานที่บ้าน
แนวปฎิบัติการจัดการบริหารงบประมาณคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการปฏฺิบัติงาน
คู่มือวารสาร
ขั้นตอนการเพิ่มข่าวในเว็บไซต์ - Google เอกสาร
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขข่าวในเว็บไซต์ - Google เอกสาร
การควบคุมประมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ขั้นตอนขออนุมัติจัดประชุมระดับสาขาวิชา
ขั้นตอนการทำ VISA ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนการให้บริการยืมอุปกรณ์
ขั้นตอนการรับคืนอุปกรณ์
ขั้นตอนการให้บริการผลิตสื่อ
ผลประเมินที่สำคัญ
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563