แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
 
รายงานผลการดำเนินโครงการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564 ฉบับปรับปรุง
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร กศ.ม.ภาษาไทย
หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
หลักสูตร ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลลัยทักษิณ