รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
สาขาภาษาตะวันตก
ายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (2)
สาขาภาษาไทย
รายงานผลการดำเนินโครงการค่ายการเขียนบันเทิงคดี ครั้งที่ 1
สาชาภาษาจีน
รายงานผลการดำเนินโครงการสะพานสู่ภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างหลักสูตรภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยจี่หนาน
สาขาภาษามลายู
สาขาภาษาญี่ปุ่น
รายงานผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (ญี่ปุ่น)
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
สาขาประวัติศาสตร์
รายงานโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน
รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาภูมิศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านภูมิสารสนเทศนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ
รายงานผลการดำเนินโครงการกีฬาและสันทนาการภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (1)
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาภาคสนามใหญ่ 4 ชั้นปี
สาขาบรรณารักษศาสตร์
รายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (บรรณารักษศาสตร์)
รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ (บรรณารักษศาสตร์)
สาขานิเทศศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
รายงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและท้องถิ่นใต้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)