-->
@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ แนะนำการใช้ Cisco Webex Meetings@ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 13081 ครั้ง
การลงทะเบียน
ปิดระบบ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่
 
 
 
 
"ติดต่อขอให้จัดส่งใบเสร็จค่าลงทะเบียนทันทีโดยไม่รอพัสดุอื่นได้ที่ คุณภาวิณี โทร. 074-317600 ต่อ 1107 ในวันและเวลาราชการ"
หน้าแรก
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
ความเป็นมาและความสำคัญ

การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หรือ “CSD สัมพันธ์” เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หัวใจสำคัญของการประชุมคือการเชื่อมร้อยเครือข่ายอาจารย์และนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างกัน รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกในเครือข่ายกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ การประชุมวิชาการในแต่ละครั้งมีอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 800 คน และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมกว่า 50 ผลงาน

วัตถุประสงค์
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. เป็นเวทีนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
  2. กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ
  3. เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งสหัสวรรษใหม่
เป้าหมาย
  1. จำนวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 30 สถาบัน
  2. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 800 คน
  3. จำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในการประชุม ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน
กำหนดการ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รายนามมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ที่มา : สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) -

ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม