งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
หน้าแรก
โครงการตามแผนประจำปีงบประมาณของกลุ่มงานวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม
ระเบียบ / ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยและนวัตกรรม
ผลการพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้
คณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือ/ระเบียบ/ประกาศ/บริการข้อมูล
ระบบยื่นมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (SSIP-TSU)
HUSOiPark
E-book นวัตกรรมโดดเด่นของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
26/7/2024 : 2:48:10 AM
หน้าแรก