กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรและการติตต่อ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
คู่มือต่าง ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศข้อมูลอาคารคณะมนุษยศาสตร์
การจองห้องเรียนและห้องประชุม
ระบบจองห้องเรียนรวม
ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง วิทยาเขตสงขลา
ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง วิทยาเขตพัทลุง
ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา
ห้องประชุม 13220
ห้องประชุม 13210-211
ห้องประชุม 13315
ห้องประชุมบันลือ ถิ่นพังงา 1
ห้องประชุมบันลือถิ่นพังงา 2
ข้อมูลด้านระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
จุดติดตั้งถังดับเพลิง
26/7/2024 : 1:34:17 AM
ข้อมูลสารสนเทศ