งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA
ข้อมูลประกันคุณภาพภายในคณะฯ
ผลการดำเนินการ
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ
คู่มือต่าง ๆ
หน่วยงาน/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
26/7/2024 : 2:13:45 AM
การประกันคุณภาพ EDPEX
รายงาน 2565
  เอกสารอบรม 6-7 กพ 2566
  รายละเอียดรายงาน 2565
ข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย